Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2015

zupanaobiad
Chwyć mnie za włosy oprzyj o ścianę kochaj aż całkiem myśleć przestanę
— Jezus Maria Peszek
Reposted fromzabka zabka viaromantycznosc romantycznosc
zupanaobiad
0073 5a73
Reposted frompesy pesy viasomethingfromheart somethingfromheart
zupanaobiad
0634 be30 500
Reposted fromcamil camil viaucieknijmi ucieknijmi
7181 7206
zupanaobiad
zupanaobiad
7544 89ad 500
wrocław <3
Reposted fromNocturia Nocturia viaromantycznosc romantycznosc
zupanaobiad
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— Thomas Bernhard
Reposted fromyourtitle yourtitle viaromantycznosc romantycznosc
zupanaobiad

February 01 2015

zupanaobiad
8763 b189
Reposted fromkosmata kosmata viaucieknijmi ucieknijmi
zupanaobiad
8491 f2de
Reposted fromtelewizja telewizja viaimpressionante impressionante
zupanaobiad
8355 03ba
zupanaobiad
4570 3962
Reposted fromcalifornia-love california-love
zupanaobiad
4644 10fe
Reposted fromcalifornia-love california-love
7557 c957
Reposted fromLittleJack LittleJack viatriste triste
zupanaobiad
9863 5384
Reposted fromrockmusic rockmusic viatriste triste
zupanaobiad
3062 316f 500
T. Różewicz "Kartoteka"
zupanaobiad
Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać
— Stanisława Fleszarowa "Lato nagich dziewcząt"
zupanaobiad
Dlaczego w Europie nie ma islamu albo jakiejś innej kultury, w której po prostu dostałbym ciebie w prezencie, albo wymieniłbym się za plazmowy telewizor?
— Jakub Żulczyk – Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości
zupanaobiad
1732 f497 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaimpressionante impressionante
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl